Notice

National Anthem

1/01/1970

JANA-GANA-MANA ADHINAYAK JAYA HEY !
BHARAT-BHAGYA-BIDHATA
PUNJAB SINDH GUJRAT MARATHA, DRAVID UTKAL BANGA.
VINDHYA HIMACHAL YAMUNA GANGA, UCHCHAL JALADHI TARANG.

TAB SHUBHA NAMEY JAGEY, TAB SHUBHA AASHISH MANGEY,

GAHEY TAB JAYA-GATHA.

JANA-GANA-MANGALDAYAK JAYA HEY !

BHARAT-BHAGYA-BIDHATA

JAYA HEY ! JAYA HEY ! JAYA HEY !

JAYA JAYA JAYA JAYA HEY !